Skip Navigation Links
 

 
 

ADY yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Anghenion Addysg Ychwanegol yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Rydym yn cynnig cefnogaeth addas i ddisgbylion sydd ag anghenion addysg ychwanegol, boed yn gorfforol neu’n feddyliol drwy gydol eu gyrfa yn yr ysgol. Rhoddir cefnogaeth ym mhob pwnc lle bo modd yn arbennig mewn Saesneg a Mathemateg yn yr ysgol is lle y dysgir plant mewn dosbarthiadau bychain gyda staff dysgu ychwnageol ar gael. Ein nod yw galluogi pob disgybl sydd ag anghenion arbennig i gyflawni eu gallu gorau posib. I’n cynorthwyo gyda hyn rydym yn galw ar ddarpariaeth ychwanegol gan yr awdurdod lleol pan fo angen. Y mae gan yr ysgol dîm o 19 o cynorthwyr dysgu a phedwar hyfforddwr dysgu.

Mae pob aelod o staff yn ymwybodol o anghenion addysg ychwangeol y disgbylion maent yn eu dysgu a. Maent hefyd yn gwybod bod gwahaniaethu o ran grwpio, deunyddiau dysgu neu ffrwyth y dysgu ei hun yn galluogi dysgwyr i gyflawni eu potensial.

Un elfen hanfodol o gefnogi dysgu yw cydweithio gyda rhieni ac asiantaethau eang megis y Gwasanaeth Seicoleg Addysgiadol. Rydym yn gwerthfawrgogi’r perthynas cryf gyda rhieni a gofyn iddynt gysylltu â’r ysgol cyn gynted ag y bodd os oes ganddynt unrhyw bryderon. Cyn i blant ymuno â’r ysgol rydym yn gweithio agos iawn â’r ysgolion cynradd i sicrhau ein body n hysbysu staff ynghylch unrhyw anghenion addysg ychwangeol a rhoi rhain ar ddeall i bawb.

Yn ogystal â’r cefnogaeth oddi mewn i wersi y mae ystod eang o gefnogaeth arbenigol ar gael.


Crynodeb o’n Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

O ran disgyblion

Byddwn ni fel ysgol yn sicrhau ein bod yn deall ac yn ymchwilio i anghenion disgbylion

Byddwn yn hysbysu disgyblion o sut yn union y gallwn ni gwrdd a’u hanghenion a’u cefnogi

Bydd disgyblion eu hunain yn cymryd rhan yn y broses o adnabod a chwrdd a’u hanghenion nhw


O ran rhieni

Byddwn yn
cynnwys rhieni wrth i ni fynd ati i ymchwilio i anghenion eu plant
sicrhau fod rhieni yn gwybod am y gefnogaeth sydd gennym ar gael i gwrdd â’u hanghenion nhw
ymestyn cyfleoedd i rieni ddod yn rhan gyflawn o gefnogi eu plenty a gweithio gyda’r ysgol
hysbysu rhieni o gynnydd eu plentyn yn gyson

Bydd staff
yn ymwybodol o ba ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwangeol ac union natur eu hangenion
yn gwybod am a defnyddio ddulliau dysgu i hybu cynnydd disgbylion
monitro a gosod targedau ar gyfer cynnydd disgyblion ADY
yn cael cynnig hyfforddiant ac arweiniad ar sut mae gwella eu hymwybyddiaeth o ddisgyblion ag aghenion ychwanegol, a’u gallu i’w cefnogi i’r eithaf. 
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading