Skip Navigation Links
 

 
 

Croeso i Ysgol Uwchradd Llanidloes

Cyflwyniad gan y Prifathro

Mae’n belser gennyf i’ch crosesawu i Ysgol Uwchradd Llanidloes drwy ein gwefan.

Ysgol lwyddiannus sy’n darparu addysg i ddisgyblion o 11 i 18 oed yw Ysgol Uwchradd Llanidloes. Un gair sy’n crynhoi rin gweledigaeth ni fel ysgol: Gofal. Rydym yn ymfalchïo yn y gofal ry’n ni’n cynnig i’n plant a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, chwaraeon, diwylliannol a dysgu gydol oes.

Ein blaenoriaeth ni yw dysgu ac addysgu ac mae hyn i’w gweld yn glir mewn arwyddair yr ysgol GOFAL, sef Giving Opportunities For All To Learn. Gofal, dyna ein nod ni, i greu ysgol lle mae pawb yn cael eu cymell i gyflawni eu gallu i’r eithaf o dan adain ofalgar.
 Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn atom, neu os ydych yn ddarpar ddisgybl, rwy’n hyderus y byddwch yn cael hyd i’r wybodaeth rydych chi angen ac y bydd ein gwefan yn taro deuddeg gennych. Dim ond dechrau y daith yw’r wefan. Wrth ddod yn rhan o’r ysgol y byddwch yn gwerthfawrogi gwir ansawdd yr addysg ry’n ni’n cynnig.

Bydd eich plentyn ar ganol tyfu yn oedolyn ifanc yn ystod y blynyddoedd mae’n treulio yn yr ysgol uwchradd ac rydym yn cydnabod hyn. Mae’n amser o newid mawr ac rydym wedi ymroi i weithio gyda chi i ddarparu awyrgylch diogel, hwyliog a gofalus sydd wedi seilio ar strwythur gadarn. Mae plant yn blodeuo mewn awyrgylch sy’n cynnig diogelwch, trefn, trefniadau cyson a diwrnod sydd wedi’i strwythuro’n ofalus.

Ry’n ni’n cynnig fframwaith o’r fath lle mae bod yn greadigol a phencampwr mewn chwaraeon yn rhan anatod o’r profiad dysgu. Er mwyn cefnogi cynnydd disgyblion, rydym wedi sefydlu rheolau ysgol sydd wedi eu cefnogi gan ein cynllun gwobrwyo a chosbi. Un elfen arbennig o’r ffordd ry’n ni’n gwobrwyo’n dysgwyr yw Dawns Blwyddyn 11 flynyddol sy’n dathlu pum mlynedd o fywyd ysgol mae disgbylion wedi treulio gyda ni.
 

Mae ein safonau a’n disgwyliadau yn uchel yma yn Llanidloes a rydym yn disgwyl i bob digybl weithio i’r sfaon uchaf, i ofalu am ei gilydd a dangos cwrteisi i bawb. Mae rhieni yn gwerthfawrogi bod cyd-weithio rhwng yr ysgol a’r cartref yn gwella a hybu cyfleoedd plant ac maent yn gefnogol iawn yn hyn o beth.

Mae ein disgbyblion yn falch o’u gwisg ysgol a rydym wedi cynnwys rhestr o beth i’w wisgo ar duadalen wisg ysgol y wefan. Rydym yn gwerthfawrogi’r safonau uchel o wisg mae rhieni yn helpu i ni gyflawni.

Pob blwyddyn anfonir cytundeb rhwng yr ysgol a’r cartref at ddisgyblion ym mlwyddyn saith a gofynnir i rieni ddarllen y cytundeb gyda’u plant, ei arwyddo a’i ddychwelyd yn ôl atom yn yr ysgol. Nod y cytundeb yw i’r dysgwr, rhiant a’r ysgol gytuno ar ddisgwyliadau ac egwyddorion a fydd o fudd i bawb. Bydd y cytundeb yn para drwy gydol yr amser mae’ch plentyn yn treulio gyda ni.
Efallai y bydd yn dda o beth i chi ddod i’n Noson Agored, Noson Agored y Chweched neu wrth gwrs trefnu ymweliad â’r ysgol. Rydym wrth ein bodd yn croesawu ymwelwyr o gwmpas yr ysgol unrhyw adeg o’r dydd. Cysylltwch â’r ysgol i drefnu hyn os gwelwch yn dda.


Edrych ymlaen at glywed gennych.

 

Save 
Cymraeg English

CEOP Report

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading