Skip Navigation Links
 

 
 

Croeso i Ysgol Uwchradd Llanidloes

Cyflwyniad gan y Prifathro

Mae’n belser gennyf i’ch crosesawu i Ysgol Uwchradd Llanidloes drwy ein gwefan.

Ysgol lwyddiannus sy’n darparu addysg i ddisgyblion o 11 i 18 oed yw Ysgol Uwchradd Llanidloes. Un gair sy’n crynhoi rin gweledigaeth ni fel ysgol: Gofal. Rydym yn ymfalchïo yn y gofal ry’n ni’n cynnig i’n plant a’r cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu eu sgiliau cymdeithasol, chwaraeon, diwylliannol a dysgu gydol oes.

Ein blaenoriaeth ni yw dysgu ac addysgu ac mae hyn i’w gweld yn glir mewn arwyddair yr ysgol GOFAL, sef Giving Opportunities For All To Learn. Gofal, dyna ein nod ni, i greu ysgol lle mae pawb yn cael eu cymell i gyflawni eu gallu i’r eithaf o dan adain ofalgar.
 Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn atom, neu os ydych yn ddarpar ddisgybl, rwy’n hyderus y byddwch yn cael hyd i’r wybodaeth rydych chi angen ac y bydd ein gwefan yn taro deuddeg gennych. Dim ond dechrau y daith yw’r wefan. Wrth ddod yn rhan o’r ysgol y byddwch yn gwerthfawrogi gwir ansawdd yr addysg ry’n ni’n cynnig.

Bydd eich plentyn ar ganol tyfu yn oedolyn ifanc yn ystod y blynyddoedd mae’n treulio yn yr ysgol uwchradd ac rydym yn cydnabod hyn. Mae’n amser o newid mawr ac rydym wedi ymroi i weithio gyda chi i ddarparu awyrgylch diogel, hwyliog a gofalus sydd wedi seilio ar strwythur gadarn. Mae plant yn blodeuo mewn awyrgylch sy’n cynnig diogelwch, trefn, trefniadau cyson a diwrnod sydd wedi’i strwythuro’n ofalus.

Ry’n ni’n cynnig fframwaith o’r fath lle mae bod yn greadigol a phencampwr mewn chwaraeon yn rhan anatod o’r profiad dysgu. Er mwyn cefnogi cynnydd disgyblion, rydym wedi sefydlu rheolau ysgol sydd wedi eu cefnogi gan ein cynllun gwobrwyo a chosbi. Un elfen arbennig o’r ffordd ry’n ni’n gwobrwyo’n dysgwyr yw Dawns Blwyddyn 11 flynyddol sy’n dathlu pum mlynedd o fywyd ysgol mae disgbylion wedi treulio gyda ni.
 

Mae ein safonau a’n disgwyliadau yn uchel yma yn Llanidloes a rydym yn disgwyl i bob digybl weithio i’r sfaon uchaf, i ofalu am ei gilydd a dangos cwrteisi i bawb. Mae rhieni yn gwerthfawrogi bod cyd-weithio rhwng yr ysgol a’r cartref yn gwella a hybu cyfleoedd plant ac maent yn gefnogol iawn yn hyn o beth.

Mae ein disgbyblion yn falch o’u gwisg ysgol a rydym wedi cynnwys rhestr o beth i’w wisgo ar duadalen wisg ysgol y wefan. Rydym yn gwerthfawrogi’r safonau uchel o wisg mae rhieni yn helpu i ni gyflawni.

Pob blwyddyn anfonir cytundeb rhwng yr ysgol a’r cartref at ddisgyblion ym mlwyddyn saith a gofynnir i rieni ddarllen y cytundeb gyda’u plant, ei arwyddo a’i ddychwelyd yn ôl atom yn yr ysgol. Nod y cytundeb yw i’r dysgwr, rhiant a’r ysgol gytuno ar ddisgwyliadau ac egwyddorion a fydd o fudd i bawb. Bydd y cytundeb yn para drwy gydol yr amser mae’ch plentyn yn treulio gyda ni.
Efallai y bydd yn dda o beth i chi ddod i’n Noson Agored, Noson Agored y Chweched neu wrth gwrs trefnu ymweliad â’r ysgol. Rydym wrth ein bodd yn croesawu ymwelwyr o gwmpas yr ysgol unrhyw adeg o’r dydd. Cysylltwch â’r ysgol i drefnu hyn os gwelwch yn dda.


Edrych ymlaen at glywed gennych.

 

Save 
Cymraeg English

CEOP Report

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Canlyniadau Arholiadau 2016

Rwy’n hynod o falch i roi manylion canlyniadau arholiadau Lefel A a TGAU Ysgol Uwchradd Llanidloes i chi. 

Llwyddodd 95% o Flwyddyn 13 i gyflawni’r trothwy Lefel 3, sydd yn cyfateb i ddwy radd A*-E neu’n fwy; llwyddodd 22% i ennill dwy radd A*-A neu’n fwy.  Llwyddodd 85% i gael dwy radd A*-C neu’n fwy, sydd yn uwch na chyfartaledd Powys.    

Gweithiodd y disgyblion yn galed iawn ac maen nhw wedi cael canlyniadau ardderchog; rydyn ni’n falch iawn o’u llwyddiant.  Mae bron pob un ohonynt wedi llwyddo i gael lle yn eu prifysgol dewis cyntaf a’r gweddill wedi’u lleoli mewn prifysgol arall o’u dewis.  Mewn ysgol â chweched dosbarth bach, mae’n galonogol dros ben ein bod ni’n gallu parhau i ddarparu cwricwlwm amrywiol sydd yn cwrdd ag anghenion ein disgyblion ac sydd yn eu galluogi i gael canlyniadau mor wych.  

Cafodd yr ysgol ganlyniadau ardderchog eto yn yr arholiadau TGAU.  Gwellodd y canlyniadau Lefel 2 cynhwysiedig 71% ar ganlyniad y llynedd; dyma’r canlyniadau sy’n cynnwys pum gradd A*-C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.  Roedd canran y disgyblion a gafodd raddau A*-A yn 25%, sydd yr un fath â’r llynedd ac yn 14% yn uwch na chyfartaledd Powys.  

Roedd y gwelliant ym mherfformiad y bechgyn ym Mlwyddyn 11 yn arbennig o ddymunol gan eu bod wedi perfformio’n well na’r merched mewn deuddeg pwnc.  Roedd hefyd mwy o fechgyn na merched wedi llwyddo i gael y Lefel 2 cynhwysiedig. 

Dwedodd Mrs Jane Harries, y Pennaeth, ‘Rwy’n falch iawn o’r staff a’r disgyblion sydd wedi gweithio’n ddiflino ac sydd wedi’u gwobrwyo â chanlyniadau gwych.  Mae’r ysgol yn parhau i wella safon y dysgu a’r addysgu; mae’r disgyblion a’r staff yn gweithio ag ymroddiad a phenderfyniad er mwyn sicrhau bod Ysgol Uwchradd Llanidloes yn un o’r ysgolion gorau ym Mhowys.  Rydyn ni’n ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaol y rhieni, y Llywodraethwyr a’r gymuned ehangach.  Mae’r canlyniadau hyn a’r adroddiad Estyn ardderchog, yn rhoi sylfaen gadarn er mwyn datbygu Ysgol Uwchradd Llanidloes i fod yn ysgol ragorol.’  
 

Rhagor o Newyddion...

Digwyddiadau


Medi 6 2016, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Hydref 13 2016, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 12/13

Tachwedd 8 2016, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 19 2016, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Rhagfyr 1 2016, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 12 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Chwefror 9 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Mawrth 16 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading