Skip Navigation Links
 

 
 

Gofalu am ddisgyblion yn Ysgol Uwchradd Llanidloes

Rydym yn tywys ac arwain ein pobl ifanc wrth iddynt ddatblygu o ddisgyblion ysgol gynradd i oedolion ifainc yr ysgol uwchradd. Mae ein cyfundrefn gofal bugeiliol wedi cael ei llunio i gynorthwyo gyda datblygiad eich plenty ac mae’n cynnwys athrawon dosbarth ac Arweinwyr Blwyddyn sydd wedi cael eu hyfforddi’n arbennig i fugeilio disgyblion o bob dosbarth oedran. Mae arbenigwyr ar gael, os bydd angen, i gynnig cymorth ychwanegol i’w timau bugeiliol yn yr ysgol.

Pan y byddwn yn croesawu eich plentyn i Ysgol Uwchradd Llanidloes yn gyntaf ym Mlwyddyn 7, bydd ef neu hi yn cael ei roi mewn un o bum dosbarth cofrestru. Rhoddir pob dosbarth cofrestru mewn i un o Dai’r ysgol; Ceiriog, Gwyn, Hafren, Idloes, Dulas a Thrannon. Mae’r Tai yn cystadlu mewn Eisteddfod yr Ysgol a Diwrnod Mabolgampau. Cyfrifoldeb yr athro dosbarth fydd lles eich plentyn yn y lle cyntaf, ac maent yn cwrdd â fe neu hi ben bore bob dydd wrth gofrestru.

Mae disgyblion yn meithrin perthynas agos iawn â’u tiwtoriaid. Mae athrawon dosbarth yn rhan annatod o fframwaith gofal bugeiliol ar draws yr ysgol gyda chyfrifoldebau neilltuol yn cael eu cyd-lynu gan Arweinwyr Blwyddyn, y Ddirprwy Brifathrawes, a’r Pennaeth.

Mae athrawon dosbarth hefyd yn dysgu rhaglen  o addysg bersonol a chymdeithasol i ddisgyblion. Mae hyn yn cynnwys nifer o faterion, yn amrywio o sgiliau astudio, iechyd a diogelwch, dinasyddiaeth, i bolisi gwaith cartref yr ysgol a thestun rheoli ymmdygiad megis bwlio. Rydym yn canolbwyntio drwyddi draw ar ddarparu disgbylion gyda’r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu gallu academaidd a chymdeithasol.

Caniateir i aelodau sydd wedi’u hethol yn ddemocrataidd leisio safbwyntiau a barn eu Blwyddyn yn ystod cyfarfodydd Cyngor yr Ysgol a gynhelir drwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn gyfle pwysig i gyfrannu a gwneud awgrymiadau ar sut mae gwella’r ysgol.

Rydym yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gyfrannu mewn gweithgraeddau gofalu ac elusennol gan gynnwys Seiat Darllen Blwyddyn 7 (lle rydym yn noddi plant i ddarllen llyfr arbennig). Hefyd rydym yn codi arian i noddi addysg blant yng Nghenia ac Iwganda ac rydym wedi sefydlu dolen uniongyrchol gydag Ysgol Uwchradd Mwamba lle rydym yn danfon esgidiau pêl droed, llyfrau a gwerslyfrau ail-law.
  
Cymraeg English

Like Llanidloes High School on FacebookFollow Llanidloes High School on Twitter

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiadau


Medi 28 2017, 6.30yh
Noson Agored Blwyddyn 6

Tachwedd 16 2017, 6.30yh
Noson Agored Chweched Dosbarth

Tachwedd 30 2017, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 7

Ionawr 11 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 9

Ionawr 25 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 8

Mawrth 8 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 11

Ebrill 12 2018, 4.30yh - 7yh
Noson Rhieni Blwyddyn 10

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion
Awgrymiadau ar gyfer adolygu, awgrymiadau darllen a mathau eraill o help a chyngor i fyfyrwyr.

Cyngor/Cefnogaeth i Ddisgyblion


Cysylltiadau Allanol


Bwrdd Arholi OCR
Bwrdd Arholi CBAC
Llais Disgyblion Cymru
ESTYN
Llywodraeth Cymru
e-ddiogelwch ar gyfer Rhieni
HWB

 

Skip Navigation Links

 FairtradeEco SchoolsPowys Healthy SchoolsQuality Marknace cymruSTEM Cymru

Save

Save

Save

Save

Arts Council of Wales Welsh Assembly Government National Lottery


Am ragor o wybodaeth am Ysgol Uwchradd Llanidloes
ffoniwch: 01686 412 289 neu e-bostiwch: office@llanidloes-hs.powys.sch.uk

Datblygwyd y Wefan gan Mid Wales Trading